Lirik Lagu Sanana-Abata Mon Bo Fahahu (Waimua)

Lirik Lagu Sanana-Abata Mon Bo Fahahu (Waimua)

Lirik Lagu Sanana


Fasina bot gan laeya eta.

deha mon bo sahoa..

Gia moya nona moya wakdab mon kadiga..

Bomena gu nib saiya eta..


Bo lotayon bo fahahu..

Waimua do kau nona dad bal saksi..


Reef


Mon lugi oki apili dabi duk do mok-mok pefa bia fai

Bit ayaki bit anan e bit aluki moni e..

Ganoa bal eta gubau gaiya ak saiya a nib gahia

Biar manen anib bata bo lotayon bo fahahu.


Bomena gunib saiya eta..

bo lotayan bo fahahu..

Waimua do kau nona dad bal saksi.


Reef


Mon lugi oki apili dabi duk do mok-mok pefa bia fai..

Bit ayaki bit anan e bit aluki moni e.

Ganoa bal eta gubau gaiya ak saiya a nib gahia.

Biar manen anib bata bo lotayon bo fahahu....


Ganoa bal eta gubau gaiya ak saiya a nib gahia..

Biar manen anib bata bo lotayon bo fahahu.

Biar manen a nib bata bolotayon bo fahahu.
Buka Komentar
Disqus
Blogger
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar